Prostorni planovi

Za pregledavanje prostornih planova potrebno je skinuti AutoCad DWF preglednik.  

Preglednik možete skinuti sa stranica:

http://usa.autodesk.com/design-review/

GUP Grada Vinkovaca, provedbene odredbe, Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj 06/2006.   
 
 

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA VINKOVACA

Karte:

Korištenje i namjena površina (L)

Korištenje i namjena površina (D)

Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti

Infrastrukturni sustavi i mreže - promet

Infrastrukturni sustavi i mreže - pošta i telekomunikacije

Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav - plinoopskrba

Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav - elektroenergetika

Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav - vodoopskrba

Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav - odvodnja

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - oblici korištenja i način gradnje - oblici korištenja

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - oblici korištenja i način gradnje - način gradnje

Tekst:

Odluka o generalnom urbanističkom planu grada Vinkovaca (Sl_gl_Vk 06/06)

Teksutalni opisni dio bez odredbi

Odluka o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca (Sl_gl_Vk 02/18)


PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VINKOVACA

Karte:

Korištenje i namjena površina

Infrastrukturni sustavi - prometni sustav - kopneni,vodeni i zračni

Infrastrukturni sustavi - prometni sustav - pošta i telekomunikacije

Infrastrukturni sustavi - energetski sustav - elektroenergetika

Infrastrukturni sustavi - energetski sustav - proizvodnja i cijevni transport nafte i plina

Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav - vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav - uređenje voda i vodotoka

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja - područja posebnih uvjeta korištenja

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja - područja posebnih ograničenja u korištenju

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - zaštita posebnih vrijednosti i obilježja

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite


Građevinska područja - gradsko naselje stalnog stanovanja Vinkovci LIST 1

Građevinska područja - gradsko naselje stalnog stanovanja Vinkovci LIST 2

Građevinska područja - naselje stalnog stanovanja Mirkovci

Građevinska područja - naselje povremenog stanovanja Borinci

Građevinska područja - naselje povremenog stanovanja Zalužje

Građevinska područja - naselje povremenog stanovanja Trbušanci

Građevinska područja - gospodarska zona Borinci

Građevinska područja - gospodarska zona - Luka i gospodarska zona u luci Vinkovci

Građevinska područja - sportsko rekreacijska zona uz planirani Višenamjenski kanal Dunav Sava

Građevinska područja - sportsko rekreacijska zona Sopot

Građevinska područja - sportsko rekreacijska zona Trbušanci

Građevinska područja - gospodarska zona Žankovac

Građevinska područja - gospodarska zona Gubac

Tekst:

Odluka o usvajanju PP VK (Sl_gl_Vk 07/04)

Prostorni plan uređenja grada Vinkovaca

Naslovna stranica knjige 2


IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VINKOVACA

Karte:

Korištenje i namjena površina

Prometni sustav - kopneni, vodeni i zračni

Prometni sustav - pošta i telekomunikacije

Energetski sustav - elektroenergetika

Energetski sustav - proizvodnja i cijevni transport

Vodnogospodarski sustav - vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

Vodnogospodarski sustav - uređenje voda i vodotoka

Uvjeti korištenja  - područja posebnih uvjeta korištenja

Uvjeti korištenja - područja posebnih ograničenja u korištenju

Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja

Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

Građevinska područja 4A

Građevinska područja 4B

Građevinska područja 4C

Građevinska područja 4D

Građevinska područja 4E

Tekst:

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (Sl_gl_Vk 05/16)

Popis kartografskih prikaza

Naslov i opći dio 09_2016


DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VINKOVACA

Karte:

DPPUG Vinkovaca - 4A

DPPUG Vinkovaca - 4B

DPPUG Vinkovaca - 4C

DPPUG Vinkovaca - 4D

Tekst:

Odluka o donošenju DPPUG Vinkovaca (Sl_gl_Vk 09/17)

Dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SOPOT U VINKOVCIMA

Karte:

Korištenje i namjena površina

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Načini uvjeta gradnje

Tekst:

Urbanistički plan uređenja Sopot u Vinkovcima - Izvornik (tekstualni dio i obvezni prilozi)

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sopot u Vinkovcima (Sl_gl_Vk 01/13)


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TRBUŠANCI U VINKOVCIMA

Karte:

Korištenje i namjena površina

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Načini uvjeta gradnje

Tekst:

Urbanistički plan uređenja Trbušanci u Vinkovcima

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Trbušanci u Vinkovcima (Sl_gl_Vk 02/13)


Detaljni plan uređenja Jošine

Karte:

Detaljna namjena površina

Uvjeti za izgradnju i korištenje prostora 

Promet

Telekomunikacije

Elektroenergetska mreža

Plinoopskrbna mreža

Vodoopskrbna mreža

Odvodnja voda

Tekst:

Odluka o detaljnom planu uređenja proizvodno-servisno-skladišne zone Jošine (Sl_gl_Vk 08/98)

DPU Jošine - tekst


Ostalo

Gradska slika zdravlja i gradski plan za zdravlje Grada Vinkovaca

Ekološka studija rijeke Bosut na području Grada Vinkovaca

Studija izbora lokacije za hipodrom, golf i zabavni park u skladu s uvjetima prostornog plana uređenja Grada Vinkovaca

Studija turističkih potencijala

Tps pregledna karta