Proračun Grada Vinkovaca

Proračun predlaže Gradonačelnik Grada Vinkovaca, kao izvršno tijelo, a donosi ga Gradsko vijeće Grada Vinkovaca, kao predstavničko tijelo i to većinom glasova svih članova Vijeća.