Objavljeno u Službene obavijesti, 17.02.2023.

Odluka prava prvokupa

 GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/23-01/12

URBROJ: 2196-4-2-23-2

Vinkovci, 16. veljače 2023. god.

 

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnog dobra („Narodne novine“ br. 69/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 102/15., 44/17., 90/18., 32/20., 62/20., 117/21. i 114/22.) i članka 57. i 64. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21.) donosi

 

Z A K LJ U Č A K

 

I.

Grad Vinkovci neće se koristiti pravom prvokupa na nekretnini na kojoj je uknjiženo svojstvo kulturnog dobra, a temeljem Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine Zagreb, Klasa: UP/I-612-08/10-06/0312, od 16. rujna 2010. godine i to:

- k.č.br. 2709/1 Javna zgrada, pomoćna zgrada i dvorište u ul. Jurja Dalmatinca sa 1016 m2, upisane u zk.ul.br. 2970, k.o. Vinkovci, prema ponudi vlasnika nekretnine Socijaldemokratske partije Hrvatske, Zagreb, Trg Drage Iblera 9, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 145.000,00 EUR/1.092.502,50 kuna. (Fiksni tečaj konverzije 7,53450).

 

II.

Ovaj Zaključak objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca.

 

 

                                                                                                             GRADONAČELNIK

                                                                                                              Ivan Bosančić, mag.oec.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font