Objavljeno u Službene obavijesti, 13.08.2018.

Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama grada Vinkovaca

 

UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU

DJELATNOST I OPĆE POSLOVE

KLASA: 112-03/18-01/01

URBROJ: 2188/01-04-18-1

Vinkovci, 13. kolovoza 2018. godine

 

U sklopu projekta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima II,“ UP.03.2.1.03.0015 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

U OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA VINKOVACA

 

I.

Broj traženih osoba:  32

Mjesto rada:

osnovne škole kojima je osnivač Grad Vinkovci

Radno vrijeme:

minimalno 20 sati tjedno ili

nepuno radno vrijeme ovisno o potrebama učenika s teškoćama u razvoju

Prijevoz na rad:

Djelomično

Vrsta ugovora:

Ugovor o radu na određeno vrijeme, za nastavnu godinu 2018/2019

 

 

II.

UVJETI:

–          najmanje završena srednja škola,

–          nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

 

III.

OPIS POSLOVA:

Radni zadaci pomoćnika u nastavi obuhvaćaju pružanje potpore učeniku/učenicima s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

 

Poslovi pomoćnika u nastavi su:

 • Pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti
 • Pomoć u kretanju
 • Pomoć pri uzimanju hrane i pića
 • Pomoć u obavljanju higijenskih potreba
 • Pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka
 • Suradnja s učiteljima/nastavnicima  te vršnjacima učenika u razredu te
 • Poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE: Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

IV.

ODABIR KANDIDATA:

Odabir kandidata za pomoćnike u nastavi izvršit će stručno povjerenstvo za selekciju kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u sklopu projekta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima II,“ UP.03.2.1.03.0015.

 

Ukoliko odabrani kandidati nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije za pomoćnike u nastavi, nakon selekcijskog postupka u obvezi su sudjelovati u programu edukacije, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada pomoćnika u školama partnerima u projektu. Odgovarajućim programom edukacije smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa:

 

 • osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
 • karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 • podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih
 • vještina (način pružanja pomoći),
 • suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
 • prava učenika s teškoćama u razvoju.

 

Odabrani kandidati koji posjeduju dokaz o završenoj edukaciji prema minimalnim elementima programa mogu se, po provedbi selekcijskog postupka, angažirati kao pomoćnici u nastavi bez uključivanja u novi program edukacije.

 

 

V.

UGOVORNI UVJETI:

S odabranim pomoćnicima u nastavi, škole će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od 03. rujna 2018. do 14. lipnja 2019. godine kojim će se definirati međusobna prava i obaveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kojima će pomoćnici u nastavi pružati asistenciju za vrijeme nastave i izvan- učioničkih aktivnosti.

Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u školi partneru, pomoćnici u nastavi će biti upućeni na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje obavljaju poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama.

 

 

VI.

POSTUPAK PRIJAVE:

Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta pomoćnika u nastavi dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 

 • zamolba za posao (obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt telefonski broj i e-mail)
 • životopis (ukoliko je primjenjivo: s navedenim podacima o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se radi o nezaposlenoj osobi
 • dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ukoliko kandidat ima završen program edukacije (preslika).

 

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj poziv pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada.

 

Kandidati koji iskazuju namjeru rada u više različitih škola, predmetnu dokumentaciju dostavljaju jedanput, a u zamolbi navode sve preferirane škole za rad.

 

 

VII.

DOSTAVA PRIJAVA:

Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

 

Grad Vinkovci

Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

 

s napomenom „Prijava za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Vinkovaca“.

 

Rok za podnošenje prijava je 21. kolovoza  2018. godine. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

PROČELNIK

          Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font