Objavljeno u Službene obavijesti, 10.11.2023.

Javni Poziv - ulica Josipa Lovretića

 

 

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/23-01/169

URBROJ: 2196-4-2-23-7

Vinkovci, 06. studenog 2023. god.

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23) Grad Vinkovci objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

I.

            Grad Vinkovci započinje s postupkom evidentiranja izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu – ulicu Josipa Lovretića, izgrađene na dijelu k.č.br. 5362 Ulica Josipa Lovretića sa 4807 m², upisane u zk.ul.br. 9605, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada Vinkovaca, dijelu k.č.br. 5623/1 Pašnjak u ulici H.V. Hrvatinića sa 18773 m², upisane u zk.ul.br. 9606, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada Vinkovaca, dijelu k.č.br. 5623/4 Put u ul. H.V. Hrvatinića sa 4745 m², upisane u zk.ul.br. 9430, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada Vinkovaca-javno dobro u općoj uporabi-nerazvrstana cesta, dijelu k.č.br. 6097/9 Rijeka Bosut sa 460154 m², upisane u zk.ul.br. 9986, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Republike Hrvatske-javno vodno dobro-pod upravljanjem Hrvatskih voda Zagreb, k.č.br. 6294/3 Ulica Josipa Lovretića sa 14699 m², upisane u zk.ul.br. 9493, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada Vinkovaca-javno dobro u općoj uporabi-nerazvrstana cesta i dijelu k.č.br. 6295/2 Put Josipa Lovretića sa 2039 m², upisane u zk.ul.br. 9494, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada Vinkovaca-javno dobro u općoj uporabi-nerazvrstana cesta.

            Ovim putem obavještavaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama o započinjanju i tijeku postupka.

 

II.

            Geodetski elaborat izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu izradit će Geodet d.o.o. Vinkovci, Vinkovci, Slavonska 4, ovlašteni inženjer geodezije Danijel Bošković, mag. ing. geod., evidentiran u komori pod oznakom Geo 1351.

            Predstavnici Grada Vinkovaca i Geodet d.o.o. Vinkovci obilježit će granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta. Radovi na obilježavanju granica zemljišta započinju 14. studenog 2023. god.

III.

            Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama i na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog stanja nerazvrstane ceste dana 21. studenog 2023. godine (utorak), u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, u prostorijama Grada Vinkovaca u Vinkovcima, u Ulici bana J. Jelačića 1, II. kat, soba br. 31.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

 

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font