Objavljeno u Službene obavijesti, 18.10.2019.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“ Grad Vinkovci

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta u

Poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“ Grad Vinkovci

 

Članak 1.

PREDMET NATJEČAJA: Prodaja građevinskog zemljišta u Poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“ Grad Vinkovci,  u k.o.Vinkovci :

            - katastarske čestice koje su predmet nadmetanja:

 

 1. k.č.br. 5145/23, oranica Jošina površine 1196 m2 i
 2. k.č.br. 5145/45, oranica Jošina površine 1198 m2

 

 

Članak 2.

CIJENA I OPREMLJENOST GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA: Početna cijena za predmetne k.č. navedena je u članku 8. s ostalim poticajnim mjerama; u cijenu nije uključeno priključenje parcele na električnu mrežu, vodovodnu mrežu, kanalizaciju, telefonske instalacije, plinske instalacije. Poduzetničko-industrijska zona „Jošine“ opremljena je svom komunalnom infrastrukturom koja se nalazi neposredno uz parcelu koja je predmet prodaje te je moguće spajanje na infrastrukturu ovisno o potrebama kupaca.

 

Članak 3.

JAMČEVINA: Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini od 5% početne cijene katastarske čestice za koju se natjecatelj natječe, na IBAN HR7423900011848700005, model 68, poziv na 7889-OIB.

 

Članak 4.

TRAJANJE NATJEČAJA: Javni natječaj se objavljuje na određeno vrijeme – otvoren je nakon objave u Vinkovačkom listu i službenim internet stranicama Grada Vinkovaca.

 

Članak 5.

OTVARANJE PONUDA: Otvaranje prispjelih ponuda je javno i vršit će se 29. listopada 2019. godine, u prostorijama prodavatelja (mala gradska vijećnica Grada Vinkovaca) s početkom u 10,00 sati. Otvaranju ponuda može pristupiti zakonski zastupnik ili punomoćnik natjecatelja uz predočenje ovlaštenja/punomoći. Osobe koje pristupe javnom otvaranju ponuda moraju imati dokaz o uplaćenoj jamčevini.

 

Članak 6.

NATJECATELJI: Natjecatelji mogu biti domaća i strana trgovačka društva i obrti ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

 

 

 

 

Članak 7.

SADRŽAJ PONUDE: Natjecatelji su dužni u ponudi naznačiti naziv trgovačkog društva ili obrta i adresu, broj telefona i osnovne podatke tražene u natječajnoj dokumentaciji
te, za trgovačko društvo i obrte u sustavu poreza na dobit:

 1. Dokaz registracije tvrtke (od Trgovačkog suda)
 2. Financijska izvješća (završni račun, račun dobiti i gubitka, GIF podaci) za zadnje 2 godine.
 3. BON-1 i BON-2 (ne starije od jednog mjeseca)
 4. Podaci o zapošljavanju (JOPPD obrazac)
 5. Izvješće Porezne uprave o plaćenim svim porezima i doprinosima
 6. Poslovni plan (izražen sukladno važećim poslovnim standardima)
 7. Dokaz o uplaćenoj jamčevini

Za obrte su potrebni sljedeći dokumenti:

 1. Dokaz registracije obrta (od središnjeg registra za obrte)
 2. Financijska izvješća (DOH obrasci za zadnje dvije godine)
 3. BON-2 (ne stariji od mjesec dana)
 4. Popis imovine
 5. Popis zajmova uzetih od banaka ili štedionica
 6. Podaci o zapošljavanju (JOPPD obrazac)
 7. Izvješće Porezne uprave o plaćenim svim porezima i doprinosima
 8. Poslovni plan (izražen sukladno važećim poslovnim standardima)
 9. Dokaz o uplaćenoj jamčevini

Poduzetnici početnici (do jedne godine poslovanja) ne mogu dostaviti financijska izvješća jer nisu poslovali do tada, ali trebaju dostaviti:

 1. Dokaz o registraciji (od Središnjeg obrtnog registra ili Trgovačkog suda)
 2. Popis imovine
 3. Popis zajmova uzetih od banaka ili štedionica
 4. Podaci o zapošljavanju (JOPPD obrazac)
 5. Izvješće Porezne uprave o plaćenim svim porezima i doprinosima
 6. Poslovni plan (izražen sukladno važećim poslovnim standardima)
 7. Dokaz o uplaćenoj jamčevini.

 

 

Članak 8.

POČETNA CIJENA:

Poticajne mjere

Red.

broj

Opis ulaganja

PROIZVODNE DJELATNOSTI

USLUŽNE DJELATNOSTI

DJELATNOSTI VEZANE

UZ POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

1.

 

Cijena

zemljišta

(početna)

 

Broj novouposlenih

(na neodređeno vrijeme)

Iznos

kn/m²

Broj novouposlenih

(na neodređeno vrijeme)

Iznos

kn/m²

Broj

novouposlenih

(na neodređeno vrijeme)

Iznos

kn/m²

od 3-10

40,00

od 3-10

80,00

od 3-10

40,00

od 11-21

25,00

od 11-21

50,00

od 11-21

25,00

22 i više

15,00

22 i više

30,00

22 i više

15,00

2.

 

Komunalni doprinos

godina

%

popusta

godina

%

popusta

godina

%

popusta

jednokratno

1 kn/m³

jednokratno

 1 kn/m³

jednokratno

1 kn/m³

Komunalni doprinos za kupce parcela u Poduzetničko-industrijsko zoni «Jošine» iznosi 1 kn po m³.

 

Članak 9.

OBVEZE KUPCA: Natjecatelju koji je odabran, 5% iznosa od početne cijene parcele (jamčevina), predstavlja  nepovratni polog za osiguranje parcele. Uplaćeni iznos uračunava se u kupoprodajnu cijenu. Jamčevina se vraća natjecateljima koji nisu uspjeli u natječaju. Kada je parcela prodana, ona postaje privatno vlasništvo odabranog kandidata nakon potpisivanja ugovora. S danom sklapanja ugovora odabrani kandidat je dužan uplatiti cijenu predmetne k.č. za koju se natjecao, te predočiti uplatnicu kao dokaz. Odabrani kandidati moraju započeti s obavljanjem djelatnosti u poslovnoj zoni prema Poslovnom planu u periodu od 2 godine od  potpisivanja ugovora.

 

                                                                    Članak 10.

KRITERIJI IZBORA PONUDA: Prihvatljivom ponudom za predmetnu parcelu smatra se ponuda koja zadovoljava sve kriterije bodovnih tablica ovoga natječaja. Najpovoljnija je ona ponuda koja ostvari najveći broj bodova prema tablicama u tenderu. U slučaju da postoji više kandidata koji imaju isti broj bodova te zadovoljavaju kriterije natječaja, prednost se daje najvišoj ponuđenoj cijeni zemljišta po m² predmetne katastarske čestice.

 

Članak 11.

SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE: Nakon što Povjerenstvo za odabir analizira i odabere najprihvatljiviju ponudu, odabrani kandidat je obvezan potpisati ugovor s Gradom Vinkovcima. Za parcelu vrijedi petogodišnja zabrana preprodaje, a u slučaju neispunjenja ili kršenja ugovora, plaćaju iznose koji su definirani ugovorom. Ukoliko vlasnik zemljišta želi prodati predmetno zemljište nakon isteka roka zabrane prodaje istoga, pravo prvokupa ima Grad Vinkovci. U slučaju nepoštivanja navedenog roka ili promjene djelatnosti koja nije u skladu s natječajem, Grad ima pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Ako natjecatelj ili njegov punomoćnik nije pristupio odabiru smatra se da je odustao od natječaja i nema pravo na povrat jamčevine. Natjecatelj je obvezan potpisati kupoprodajni ugovor s Gradom Vinkovcima u roku od 30 dana od izbora najprihvatljivije ponude, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja. Ugovorom će se urediti  terećenje nekretnine u korist prodavatelja. U slučaju odustajanja najpovoljnijeg kupca, najprihvatljivijom se smatra prva sljedeća najprihvatljivija ponuda. Gradonačelnik može bez obrazloženja poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu i pri tome ne odgovara za eventualnu štetu.

 

Članak 12.

POSTUPCI POVJERENSTVA: Ponuditelje će odabrati Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za odabir koje će na temelju tablice bodovanja poslovanja obrta, trgovačkog društva i poduzetnika početnika ocjenjivati pristigle ponude.

 

Članak 13.

NADZOR I OCJENA POSLOVANJA: U poslovnoj zoni se prate aktivnosti svih odabranih kandidata kako bi se osiguralo da su sve ugovorene obveze ispunjene. Jednom godišnje, Gradonačelnik će provjeriti poslovanje svakog poduzetnika u poslovnoj zoni, s ciljem ocjenjivanja njihovog napretka.

 

Članak 14.

OSTALI UVJETI: Natjecatelji su dužni plaćanjem naknade od 200,00 kn otkupiti natječajnu dokumentaciju. Navedeni iznos uplatiti na IBAN HR7423900011848700005, model 68, poziv na 5711-OIB. Neprihvatljiva je ponuda natjecatelja koji nije preuzeo natječajnu dokumentaciju. Pismene ponude se podnose do 29. listopada 2019. godine, do 10,00 sati nakon objave natječaja u Vinkovačkom listu i službenim internet stranicama Grada Vinkovaca. Ponude se predaju osobno ili poštom u zapečaćenom omotu s naznakom – JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničko-industrijskoj zoni Jošine, Grad Vinkovci - NE OTVARATI“, na adresu Grad Vinkovci, Bana J. Jelačića 1, 32100 Vinkovci. Na omotu treba obvezno naznačiti i redni broj i površinu parcele za koju se natječe, ime i broj telefona osobe za kontakt. Ponuditelji su uz svoju pismenu ponudu dužni dostaviti i dokaz o uplati iznosa jamčevine.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti radnim danom od 08,00-15,00 sati, na telefon 032/493-307 638-461 ili na adresi Grad Vinkovci, K. Zvonimira 1, 32100 Vinkovci, (Upravni odjel gospodarstva soba br. 8/2).

 

 

KLASA: 944-01/19-01/11    

GRADONAČELNIK

URBROJ: 2188/01-02-19-2

Ivan Bosančić, mag.oec.

 JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“ Grad Vinkovci