Objavljeno u Službene obavijesti, 20.01.2021.

Građevinsku dozvolu - Leon Harhaj - KLASA: UP/I-361-03/20-01/000072