Izbori za vijeća mjesnih odbora

GRADSKO VIJEĆE                                                                                  

KLASA: 013-06/19-01/01

URBROJ: 2188/01-01-19-2

Vinkovci, 11. ožujka  2019. god.

 

 

 

            Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2019. god. na temelju članka 88. stavak 1. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09., 1/13. i 2/18.), članka 4. stavak 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/15.) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/09., 1/13. i 2/18.), donosi

 

 

O D L U K U

o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca

 

I.

            Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca i to za:

 1. Vijeće Mjesnog odbora „Lenije“,
 2. Vijeće Mjesnog odbora „Stjepan Radić“,
 3. Vijeće Mjesnog odbora „Centar“,
 4. Vijeće Mjesnog odbora „Kolodvor“,
 5. Vijeće Mjesnog odbora „Dvanaest redarstvenika“,
 6. Vijeće Mjesnog odbora „Vinkovačko Novo Selo“,
 7. Vijeće Mjesnog odbora „Lapovci“,
 8. Vijeće Mjesnog odbora „Ban Jelačić“,
 9. Vijeće Mjesnog odbora „Zagrebački blok“,
 10. Vijeće Mjesnog odbora „Slavija“,
 11. Vijeće Mjesnog odbora „Mala Bosna“,
 12. Vijeće Mjesnog odbora „Mirkovci“.

II.

          Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 28. travnja 2019. godine

 

 

 

III.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

  

                                                                                                         PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                       Mladen Karlić, dr. med.